آموزش فارسی React

state – بخش دوم

641 346 سینا

در بخش اول آموزش state با نحوه تعریف آن و استفاده درون تابع render آشنا شدیم. در این بخش سعی می کنیم به صورت داینامیک تغییراتی بر روی آن اعمال…

ادامه مطلب

state – بخش اول

600 225 سینا

پیش از این با کامپوننت ها آشنا شدیم. کامپوننت ها باعث افزایش قابلیت نگهداری برنامه می شوند و می توان برای ایجاد تغییرات یکی از کامپوننت ها را  بدون نگرانی…

ادامه مطلب