hello world

react-hello-world

نگاهی به پروژه Hello World – بخش دوم

1366 729 سینا

در ادامه آموزش قبلی ما سایر شاخه های پروژه ساخته شده را بررسی می کنیم. شاخه src فایل های داینامیک و اصلی پروژه React در این شاخه قرار می گیرند.…

ادامه مطلب
hello world directory

نگاهی به پروژه Hello World – بخش اول

332 363 سینا

در این مقاله می خواهیم نگاهی به پروژه Hello World ساخته شده در آموزش قبلی انداخته و توضیحاتی پیرامون آن ارائه کنیم. به این نکته توجه کنید که امکان دارد…

ادامه مطلب